Privacyverklaring website Dansdisco RIAN

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en regelt rechten en onze verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Op deze pagina informeren we je over welke informatie we vastleggen en met welk doel, en de rechten ten aanzien van deze informatie kunt uitoefenen.

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dansdisco Rian acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-08-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die je rechtstreeks aanlevert, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dansdiscorian.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen,

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens, voor een of meer van de volgende doeleinden:
– Zodat we je kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Zodat we je kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevenss in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons e-mailadres info@dansdiscorian.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.